Son Sayı

Cilt 2 Sayı 1                                                                                                                               Mart 2021

 

ARAŞTIRMA MAKALESİ

1. Satisfaction Levels of Patients Who Were Followed In Emergency Department And Evaluation Of

    The Factors That Impact The Outcome

    Acil Serviste Takip Edilen Hastaların Memnuniyet Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörlerin

    İncelenmesi

    Fatih Alper Ayyıldız, İsa Başpınar, Ayşe Ayyıldız, Yavuz Katırcı

 

2. Analysis of Complaints and Processes of Patients Consulted from Emergency Service to

    Cardiology Department

    Acil Servisten Kardiyoloji Bölümüne Konsülte Edilen Hastaların Şikayet ve Süreçlerinin Analizi

    Göknur Yıldız, Mustafa Emin Çanakçı, Özge Turgay Yıldırım, Fatih Alper Ayyıldız, Nurdan Acar

 

3. Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hastalık Profili ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisi

    The Relationship Between Disease Profile and Depression and Anxiety in Patients with Diabetes

    Mellitus

    Anıl Uçan, Ebru Özden Yılmaz, Cafer Balcı, Cevahir Dinçtürk

 

4. Koronavirüs Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

     Turkish Validity and Reliability of the Coronavirus Anxiety Scale

     Dilek Şayık, Deniz Yiğit, Ayfer Açıkgöz, Ertuğrul Çolak, Özlem Mumcu

 

5. Evaluation of the Correlation Between Inflammatory Indices and Tumor Volume in Patients

    Received Chemoradiation

    Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda İnflamatuvar İndeksler ile Tümör Volüm Değişiminin İlişkisi

    İsmail Beypınar, Fuzuli Tuğrul

 

6. Could Assisted Reproductive Technology Be a Predisposing Risk Factor for COVID-19 Infection in

    Women?

    Yardımcı Üreme Teknolojileri Kadınlarda COVID-19 Enfeksiyonu için Predispozan Bir Risk Faktörü

    Olabilir Mi?

    Yeliz Kaya, Yavuz Tokgöz, Coşkun Kaya, Tuğba Tahta, A. Başar Tekin

 

OLGU SUNUMU

7. A Well-known But Generally Overlooked Collateral Channel In Aortoiliac Occlusive Disease –

    Winslow’s Pathway

    Aortailiyak Tıkayıcı Hastalıkta İyi Bilinen Ancak Genellikle Gözardı Edilen Bir Kollateral Kanal –

    Winslow Yolağı

    Ali Çoner, Ali Gökhan Özyıldız, Tonguç Saba

 

8. Geniş QRS Kompleks Taşikardisi Olan Hasta: Sebep Sadece Kardiyak mı?

    Patient With Wide QRS Complex Tachycardia: Is The Cause Only Cardiac?

    Mustafa Emin Çanakçı, Ruhi Cüre, Seda Bozdoğan

 

9. Baş Boyun Bölgesinde Pilomatriksoma: Olgu Sunumu

    Pilomatrixoma of the Head and Neck Region: A Case Report

    Yakup Çil, Hatice Çil

 

DERLEME

10. Varfarin ile Oluşan İlaç ve Besin Etkileşimleri

    Drug and Food Interactions with Warfarin

    Sinem Gürcü, Ebru Avcı, Özlem Kutsal

 

11. Roma Mitolojisinin Tıp Terminolojisine Etkisi ve Hastalıklara Verilen İsimlerin Kökenleri

    The Effect of Roman Mythology on Medical Terminology and the Origins of Disease Names

    Fatih Aydın