Koronavirüs Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği

pdf                                                                                                                        Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 16-22       

Dilek Şayık, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye
Deniz Yiğit, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Ayfer Açıkgöz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Ertuğrul Çolak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Özlem Mumcu, Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışma, koronavirüs pandemisi döneminde bireylerin anksiyete durumunu belirlemek için geliştirilen Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’ni (KAÖ) Türkçe’ye uyarlamak amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Metodolojik tipte yürütülen çalışma 330 kişi ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; tanıtıcı bilgi formu, KAÖ, Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe dil uyarlaması için grup çevirisi ve geri çeviri tekniği, kapsam geçerliği için uzman görüşü yöntemi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. KAÖ’nün güvenirliği, iç tutarlılık analizleri ile test edilmiştir. Ölçeğin paralel form geçerliği de Beck Anksiyete Ölçeği ile yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmada ölçeğin kapsam geçerliği için yapılan uzman görüşleri analizinde uyumun iyi olduğu bulundu (Kendall’s W = 0,20, p = 0,092). Türkçe KAÖ’nün yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu belirlendi (Cronbach’s Alpha = 0,809). Türkçe KAÖ’nün Beck Anksiyete Ölçeği ile paralel form olduğu bulundu (r = 0,554; p < 0,001). Türkçe KAÖ’nün maddeleri silindiğinde Cronbach’s Alpha değerinin artmadığı, ölçeğin 5 madde ve yapısının tek boyutlu olduğu belirlendi. Ölçeğin maddelerinin madde-toplam korelasyonunun yüksek ve iç tutarlılığın iyi düzeyde olduğu bulundu.
Sonuç: COVID-19 pandemisine özel anksiyeteyi değerlendirmek için KAÖ’nün Türk kültürü için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlendi. Önerimiz, pandemi döneminde riskli grupların KAÖ ile taranması ve anksiyete saptanan bireylere gerekli psikolojik desteğin sağlanmasıdır.


Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, Koronavirüs Anksiyete Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunabilirim?
Şayık D, Yiğit D, Açıkgöz A, et al. Turkish Validity and Reliability of the Coronavirus Anxiety Scale. Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 16-22.
doi: 10.48176/esmj.2021.10