Pediatrik Olgularda Üst Üriner Sistem Taşlarında Retrograd İntrarenal Cerrahi Etkinliği

pdf                                                                                                                          Eskisehir Med J. 2021; 2(2): 53-59.      

Özer Baran, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Karabük, Türkiye
Aykut Aykaç, Eskişehir Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Ufuk Bozkurt, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, Karabük, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı retrograd intrarenal cerrahi (RIRS) tekniği uyguladığımız üst üriner sistem taşı bulunan pediatrik hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntemler: Temmuz 2014 – Temmuz 2019 tarihleri arasında RIRS uygulanan 18 yaşından küçük hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, taş lokalizasyonu-sayısı-boyutu ve dansitesi, renal anomali varlığı, hastanede kalış süresi, komplikasyon varlığı ve taşsızlık oranları incelendi.
Bulgular: Çalışmaya RIRS uygulanan 37 çocuk çalışmaya dahil edildi. Toplam taşsızlık oranı %91,9 (n=34) elde edildi. Clavien 1-2 komplikayon %18,9 (n=7) gözlendi. Ortalama yatış süresi 1,08 ± 0,36 (1-3) gün idi.
Sonuç: RIRS tekniği, endoürolojideki teknolojik gelişmeler sayesinde çocuk hastalarda kullanımı artmıştır. Deneyimlerimiz, çocuklarda üst üriner sistem taşlarının tedavisinde RIRS’ın güvenli ve etkili olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Retrograd intrarenal cerrahi, ürolitiazis, pediatrik taş hastalığı.

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunabilirim?
Baran Ö, Aykaç A, Bozkurt U. Effectiveness of Retrograde Intrarenal Surgery on Upper Urinary Tract Stones in Pediatric Cases. Eskisehir Med J. 2021;2(2):53-59.
doi: 10.48176/esmj.2021.18