Cilt 1 Sayı 1

Cilt 1 Sayı 1 ile İlişkili Belgeler

                   Kapak sayfası

                   Editör kurulu

                   İçindekiler

EDİTÖRYAL YORUM
               Yayın Hayatına Başlarken
                   Özge Turgay Yıldırım

DERLEMELER
2 – 4           COVID-19 ve Erkek Üreme Sağlığı
                    COVID-19 and Male Reproductive Health
                    Coşkun Kaya, Mustafa Sungur, Aykut Aykaç

5 – 9           Pandemi ve İnsomni
                    Pandemia and Insomnia
                    Pınar Uzun Uslu

OLGU SUNUMLARI
10 – 13       Nadir Bir Olgu: Non-koroner Sinüs Valsalvadan Köken Alan Sirkumfleks Koroner Arter
                     A Rare Case: Circumflex Artery Originating From Non-coronary Sinus Valsalva
                     Mehmet Özgeyik, Müfide Okay Özgeyik

14 – 17       Serebral Venöz Trombozda Çoklu Risk Faktörü: Olgu Sunumu
                     Multiple Risk Factors for Cerebral Venous Thrombosis: A Case Report
                     Zeynep Özözen Ayas, Gülgün Uncu

18 – 21       Gut ve Paget Hastalığı Birlikteliği; Bir Tesadüf Mü?
                     Coexistence of Gout and Paget’s Disease; Is It a Coincidence?
                     Erdal Bodakçi, İbrahim Vasi

22 – 25         Ailesel Akdeniz Ateşi ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu
                      Coexistence of Familial Mediterranean Fever and Multiple Sclerosis: A Case Report
                      Duygu Arslan Mehdiyev, Egemen Bodakçi