Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hastalık Profili ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisi

pdf                                                                                                                          Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 11-15         

Anıl Uçan, Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Ebru Özden Yılmaz, Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Cafer Balcı, Eskişehir Şehir Hastanesi, Geriatri Kliniği, Eskişehir, Türkiye
Cevahir Dinçtürk, Eskişehir Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye

ÖZET

Giriş: Diyabetes Mellitus (DM) hastalarda uç organ hasarı oluşturmasının yanı sıra tanı konulabilen veya konulamayan birçok psikolojik probleme doğrudan veya dolaylı yolla sebep olabilir. DM hastalarında depresyon tanısını koymak, spesifik tanı kriterlerindeki eksiklik ve örtüşen semptomların varlığı nedeniyle sınırlamalara uğramaktadır. DM ve ona eşlik eden psikiyatrik bozuklukların (depresyon ve anksiyete) saptanmasında optimal bir yöntem ortaya konmamıştır. Çalışmamızın amacı; DM’li hastalarda eşlik eden depresyon ve anksiyetenin seyri ile hastalığın kontrolü arasındaki bağlantıyı ortaya çıkartmak ve DM seyrinde karşılaşılan uyumsuzlukların sebeplerinden birinin de psikiyatrik bozukluklar olduğunu göstermektir.
Yöntemler: Çalışmada Eskişehir Şehir Hastanesi İç Hastalıkları bölümünde, 01.06.2019 – 01.06.2020 tarihleri arasında Tip 2 DM tanılı hastaların hastalık seyri ve komplikasyon durumları, demografik özellikleri ve Diyabet Anksiyete Depresyon Skalası (DADS) skorları kaydedildi.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 53,1 yıldı. Katılımcıların %51’i (n = 25) erkek, %49’u (n = 24) kadındı. DADS skorları değerlendirildiğinde; ilk geliş değeri 13 (3-35), 2. hafta değeri 7 (1-24) ve 6. ay değeri 7 (2-26) arasındaki değişimde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı (p < 0,001). Bununla birlikte hastalarımızın ilk kontrolleri ve 6. aydaki HbA1c değerleri de anlamlı ölçüde azalma göstererek diyabet regülasyonunda başarı sağlandı (p < 0,001).
Sonuç: DM, eşlik ettiği komplikasyonlar ile tüm dünyada yaygın görülen, kronik ve ilerleyici bir metabolik hastalıktır. Depresyon ve anksiyete ise kronik hastalıkların seyrini kötü etkileyen ve yaşam konforunu bozabilen psikiyatrik bozukluklardır. Sözü geçen psikiyatrik bozuklukların DM ile birlikteliği durumunda, hastaların tedavi motivasyonunu düşürdüğünü, tedavi maliyetlerini arttırdığı ve süreç yönetimini zorlaştırdığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bulgularımızda, DADS hastalarda uygulandığında, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve ilerisi için komplikasyon yönetiminde uygun bir araç olabileceği, DM seyri ile korele skorlar elde edilebileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, depresyon, anksiyete

 

Bu makaleye nasıl atıfta bulunabilirim?
Uçan A, Yılmaz EÖ, Balcı C, et al. The Relationship Between Disease Profile and Depression and Anxiety in Patients with Diabetes Mellitus. Eskisehir Med J. 2021; 2 (1): 11-15.
doi: 10.48176/esmj.2021.9