Cilt 2 Sayı 1

Cilt 2 Sayı 1 ile İlişkili Belgeler

                   Kapak sayfası

                   Editör kurulu

                   İçindekiler

ARAŞTIRMA MAKALESİ
1 – 5            Satisfaction Levels of Patients Who Were Followed In Emergency Department And                                         Evaluation Of The Factors That Impact The Outcome
                    Acil Serviste Takip Edilen Hastaların Memnuniyet Düzeyleri ve Buna Etki Eden Faktörlerin                                İncelenmesi
                    Fatih Alper Ayyıldız, İsa Başpınar, Ayşe Ayyıldız, Yavuz Katırcı

6 – 10          Analysis of Complaints and Processes of Patients Consulted from Emergency Service to                             Cardiology Department
                    Acil Servisten Kardiyoloji Bölümüne Konsülte Edilen Hastaların Şikayet ve Süreçlerinin Analizi
                    Göknur Yıldız, Mustafa Emin Çanakçı, Özge Turgay Yıldırım, Fatih Alper Ayyıldız, Nurdan Acar

11 – 15       Diyabetes Mellituslu Hastalarda Hastalık Profili ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisi
                    The Relationship Between Disease Profile and Depression and Anxiety in Patients with                                    Diabetes Mellitus
                    Anıl Uçan, Ebru Özden Yılmaz, Cafer Balcı, Cevahir Dinçtürk

16 – 22      Koronavirüs Anksiyete Ölçeğinin Türkçe Geçerliliği ve Güvenirliği
                   Turkish Validity and Reliability of the Coronavirus Anxiety Scale
                   Dilek Şayık, Deniz Yiğit, Ayfer Açıkgöz, Ertuğrul Çolak, Özlem Mumcu

23 – 28      Evaluation of the Correlation Between Inflammatory Indices and Tumor Volume in Patients                         Received Chemoradiation
                   Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda İnflamatuvar İndeksler ile Tümör Volüm Değişiminin                         İlişkisi
                   İsmail Beypınar, Fuzuli Tuğrul

29 – 32      Could Assisted Reproductive Technology Be a Predisposing Risk Factor for COVID-19                                   Infection in Women?
                   Yardımcı Üreme Teknolojileri Kadınlarda COVID-19 Enfeksiyonu için Predispozan Bir Risk                                 Faktörü Olabilir Mi?
                   Yeliz Kaya, Yavuz Tokgöz, Coşkun Kaya, Tuğba Tahta, Ahmet Başar Tekin

OLGU SUNUMU
33 – 35      A Well-known But Generally Overlooked Collateral Channel In Aortoiliac Occlusive Disease –                     Winslow’s Pathway
                   Aortailiyak Tıkayıcı Hastalıkta İyi Bilinen Ancak Genellikle Gözardı Edilen Bir Kollateral Kanal –                       Winslow Yolağı
                   Ali Çoner, Ali Gökhan Özyıldız, Tonguç Saba

36 – 39     Geniş QRS Kompleks Taşikardisi Olan Hasta: Sebep Sadece Kardiyak mı?
                   Patient With Wide QRS Complex Tachycardia: Is The Cause Only Cardiac?
                   Mustafa Emin Çanakçı, Ruhi Cüre, Seda Bozdoğan

40 – 42     Baş Boyun Bölgesinde Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
                   Pilomatrixoma of the Head and Neck Region: A Case Report
                   Yakup Çil, Hatice Çil

DERLEME
43 – 47     Varfarin ile Oluşan İlaç ve Besin Etkileşimleri
                   Drug and Food Interactions with Warfarin
                   Sinem Gürcü, Ebru Avcı, Özlem Kutsal

48 – 52      Roma Mitolojisinin Tıp Terminolojisine Etkisi ve Hastalıklara Verilen İsimlerin Kökenleri
                    The Effect of Roman Mythology on Medical Terminology and the Origins of Disease Names
                    Fatih Aydın